• صنايع چوب و كاغذ مازندران
  صنعتي با آرمان احياء جنگل

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  رهاوردي ملي

 • چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 14001 در زيست محيطي

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  دارنده گواهينامه ايزو 9001 در مديريت

 • صنايع چوب و كاغذ مازندران
  بزرگترين توليد كننده انواع كاغذ در خاور ميانه

ورود به سامانه :
رایانامه :
گذر واژه :
 
صفحه اصلی > محيط زيست > اهم اقدامات زيست محيطي 
اهم اقدامات زيست محيطي

حفظ محيط زيست و توسعه پايدار

رشد اقتصادي مستلزم افزايش كمي و مداوم توليد و درآمد سرانه از طريق افزايش در كميت عوامل توليد يعني نيروي انساني، سرمايه و منابع طبيعي است. نتيجه چنين رشد و توسعه اي به كارگيري منابع و طبيعت با چنان شتابي است كه قدرت ترميم از منابع تجديدپذير سلب شده و افزون بر آن حقوق نسل هاي آينده نسبت به اين منابع ناديده گرفته شده است. از سوي ديگر انباشت زباله ها و پسماندهاي توليدي به حدي رسيده كه احتمالاً زمين ديگر توان جذب آنها را ندارد.

امروزه توافق نسبتاً وسيعي در اين زمينه در حال شكل گيري است كه رشد اقتصادي ديگر نمي تواند بدون توجه به آلودگي ها، ضايعات و خطراتي كه فعاليتهاي اقتصادي، نحوه توليد و مصرف بر محيط زيست و در نهايت بر خود انسان وارد مي آورد، تداوم يابد. به همين دليل در سالهاي اخير مفهوم توسعه پايدار مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه پايدار، توسعه اي است كه نيازهاي زمان حال را بدون اينكه توانايي نسل هاي آينده در تامين نيازهايشان را به مخاطره اندازد فراهم مي كند.

بنابر تعريف كميسيون جهاني محيط و توسعه كه از سوي مجمع عمومي سازمان ملل ايجاد شده، توسعه پايدار فرايندي است كه طي آن استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاري ها، سمت گيري توسعه تكنولوژيكي با نيازهاي حال و آينده سازگار مي باشد.

بنابراين، خط مشي هاي اقتصادي، مالي، تجاري، انرژي، كشاورزي، صنعتي و غيره مي بايد چنان طراحي شوند كه توسعه اي را فراهم آورند كه از نظر اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي پايدار باشد.

جهان اكنون به سوي توسعه پايدار در حال حركت است و اين مسئله يك اتحاد جهاني را مي طلبد و به اين خاطر احتمال مي رود كه سازمان ملل يا نهادهاي بين المللي جرايم سنگيني را براي صنايع داخل كشورها كه آلايندگي بالا دارند وضع كند.

در جهان معاصر يكي از شاخصه هاي توسعه پايدار و همه جانبه و حتي يكي از مهمترين مباحث آن موضوع محيط زيست و حفظ منابع طبيعي است و بدون اين دو مقوله توسعه پايدار معنايي پيدا نمي كند.

ايران نيز براي ورود به حلقه توليد جهاني راهي جز صنعتي شدن پيش روي خود ندارد. اما زماني كه پاي مفهوم توسعه پايدار به ميان مي آيد، اهميت محيط زيست بيشتر از هميشه نمايان مي شود.

راه حل هايي كه بتواند از بروز مسايلي همچون نابودي منابع طبيعي، تخريب سامانه هاي زيستي، آلودگي جهاني، تغيير اقليم، بي عدالتي و پايين آمدن كيفيت زندگي انسان ها در حال و آينده جلوگيري كند، كشورها را در مسير توسعه پايدار قرار مي دهد.

اما چگونه بايد به سمت توسعه پايدار گام برداشت؟

با توجه به اهميت حفظ و تثبيت منابع طبيعي در كشور، جلوگيري از به وجود آمدن بحرانهاي زيست محيطي و منابع طبيعي و به تبع آن ايجاد بحرانهاي اجتماعي در آينده اي نه چندان دور، در گام اول بايد دولت و ساير سياستگذاران، از هم اكنون برنامه اي مدون با توجه به مفاهيم توسعه پايدار در نظر بگيرند.

آموزش همگاني و فرهنگسازي در اين باره مهمترين، آسانترين و كم هزينه ترين راهكار براي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي است و اين كار را نيز چنانچه مي خواهيم تاثير گذار باشد بايد از دوران پيش دبستاني و دبستاني آغاز كرده و تا سطح دانشگاه ها و رسانه ها ادامه داده تا شاهد بهبود شرايط باشيم و بتوانيم با فراغت خاطر بهره برداري، توسعه و حفاظت از منابع طبيعي را در آينده پيگير باشيم.

از سوي ديگر صنعت نبايد خود را از محيط زيست جدا ببيند، اگر صنعت فرايند زيست محيطي را دنبال كند علاوه بر حفظ منابع پايه، از شرايط اقتصادي و درآمدي بهتري برخوردار مي شود.

جايگزيني صنعت و تكنولوژي هاي پاك با صنايع آلوده نياز مهم امروز كشور است و اين مساله بايد در اولويت اقدامات و هدفگذاري مديران ارشد اجرايي و صنعتي كشور قرار گيرد. صنعت نيازمند تغيير عمده با استفاده از تكنولوژي هايي دارد كه كمترين مصرف، بيشترين اثربخشي و سطح نازل آلودگي را داشته باشد و اين مهم در سايه تدبير و راهبري هدفمند امكان پذير است.

يكي ديگر از روش هاي رسيدن به توسعه پايدار كه از شاخصه هاي اصلي توسعه يافتگي كشورها محسوب مي شود، موضوعات مربوط به حفاظت از محيط زيست و گام برداشتن در جهت اقتصاد سبز با كمك گرفتن از سيستم هاي مديريتي، به ويژه سيستم مديريت HSE (كه در آن به مقوله محيط زيست نگاه حداكثري دارد) مي باشد. اين رويكرد مي تواند نقشي اثربخش و كليدي در اين زمينه ايفا كند.

استقرار سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست، در سازمان ها و صنايع مي تواند ضمن ايجاد بستري براي ارايه و اجراي الزامات قانوني و اخلاقي، با ايجاد حس مشترك به منظور حفاظت از نيروي انساني، كاهش حوادث و كنترل ايمني، نقش بسزايي در حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار آن مجموعه صنعتي و يا مناطق مجاور آن داشته باشد. طوري كه رعايت اصول اساسي و الزامات اين سيستم مديرتي مي تواند از بار هزينه هاي تحميلي مستقيم و غير مستقيم ناشي از آلوده سازي محيط زيست به سازمان، جلوگيري كرده و به طور موثر به رشد و شكوفايي اقتصادي و حركت در مسير اقتصاد سبز كمك كند.

با توجه به اهميت اين حوزه، ضرورت دارد هرچه سريعتر راهكارهاي كاهش آلودگي در محيط اجرا شود. در اين مورد استفاده از انرژي‌هاي پاك مانند باد، آب و خورشيد به جاي انرژي هاي فسيلي و روش هاي ارزيابي زيست محيطي قبل از اجراي پروژه ها و برنامه‌هاي گوناگون در نواحي مختلف به منظور ارزيابي آثار زيست محيطي و به حداقل رساندن آثار زيانبار، حفاظت از محيط زيست در ارتباط با بهره برداري از منابع طبيعي غير قابل تجديد، استفاده از شيوه هاي مختلف بازيافت، حفاظت از محيط زيست در ارتباط با منابع تجديدپذير مانند جنگل ها، مراتع و خاك و جمع آوري گازهاي گلخانه اي و دي اكسيد كربن در سرلوحه فعاليت هاي صنايع بايد قرار گيرد. زيرا با تعلل در اين زمينه صدمات غير قابل جبراني به كشور وارد مي شود.

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران نيز مانند بسياري از صنايع فعال در كشور با شناخت اهميت توسعه پايدار در تداوم فعاليتهاي خود، گامهاي زيادي را در اين راستا برداشته كه بطور خلاصه به اهم آنها اشاره مي شود:

-         استقرار سيستم هاي مديريت كيفيت، زيست محيطي، ايمني و بهداشت شغلي و انرژي.

-         ايجاد مديريت HSE با هدف يكپارچه سازي عملكردهاي ايمني، بهداشتي و زيست محيطي

-         اجراي برنامه ها و اهداف متعدد در زمينه كاهش مصرف مواد، انرژي و ساير منابع

-         پياده سازي سيستم هاي بازيافت مواد در چرخه توليد

-         ساخت كارخانه كود كمپوست با هدف تبديل پسماندها به كود كمپوست، استفاده بهينه از آنها و در نهايت كاهش پسماندها

-         استفاده از انرژي هاي تجديد پذير (سلولهاي خورشيدي) در برخي از مناطق تحت حفاظت

-         راه‌اندازي كارخانه بازيافت كارتن‌هاي ضايعاتي (OCC) با هدف بازيافت مواد و كاهش مصرف منابع (مواد و انرژي) در چرخه توليد

 

*با توجه به موارد فوق، دريافت لوح صنعت سبز كشور طي 4 نوبت (از سوي سازمان حفاظت محيط زيست) و انتخاب به عنوان بهره‌بردار نمونه از سوي سازمان جنگلها و مراتع كشور (طي چندين نوبت) مي تواند گوياي عزم و اراده اين شركت در راستاي توجه به مفاهيم توسعه پايدار باشد.

 
www.mazpaper.com
تمامی حقوق وب سایت متعلق به صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد